Spring naar de inhoud

algemene voorwaarden.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen met de navolgende betekenissen gebruikt:

Opdrachtgever: de opdrachtgever van Social World COMMV
Opdrachtnemer: Social World COMMV
Dienst: elke door Social World COMMV verleende dienst, waaronder maar niet beperkt tot digitale marketingdiensten, websiteontwikkeling, softwareontwikkeling en projectmanagement.
Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer samen
Overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst waarbij Social World COMMV de Dienst aan de Opdrachtgever verleent.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes van Social World COMMV zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een aanbod of offerte vervalt indien de Opdrachtgever niet binnen de daarin gestelde termijn accepteert.

Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever schriftelijk bevestigt dat hij akkoord gaat met de door Social World COMMV verstrekte offerte.

Uitvoering dienst

Social World COMMV verplicht zich om de Dienst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De Opdrachtgever dient Social World COMMV tijdig en volledig de benodigde informatie en gegevens te verstrekken voor een correcte uitvoering van de Dienst.

Prijs en betaling

De prijs voor de Dienst wordt vastgesteld in de offerte en is inclusief BTW. Betaling dient te geschieden op de in de offerte aangegeven wijze en binnen de in de offerte aangegeven termijn. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij in verzuim en heeft Social World COMMV het recht om de verdere uitvoering van de Dienst op te schorten en de buitengerechtelijke incassokosten op de Opdrachtgever te verhalen.

Aansprakelijkheid

Social World COMMV is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet tijdig of onvoldoende input te verstrekken van de klant. 

Overmacht

Social World  zal niet aansprakelijk zijn in geval zij door overmacht wordt verhinderd om haar verbintenissen uit te voeren. Dit omvat alle niet te voorziene gebeurtenissen (stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere gebeurtenissen buiten de wil van Social World , waardoor de overeenkomst geheel, gedeeltelijk of tijdelijk niet kan worden uitgevoerd. Hieronder valt ook het slecht of niet naleven van de overeenkomst door derden of de opdrachtgever zelf.

Alle rechtsvorderingen van de klant tegenover Social World , aanspraken op schadevergoedingen daaronder begrepen, vervallen één jaar nadat de betreffende vordering is ontstaan.

Eigendomsrechten

De dienstverlening en creaties blijven eigendom van Social World  tot de volledige betaling van de hoofdsom, kosten, interesten en forfaitaire vergoeding door de opdrachtgever is betaald. De dienstverlening gebeurt op risico van de klant.

Domeinnamen, hosting & e-mail accounts

Indien de klant domeinnamen, hosting of e-mail accounts bestelt via Social World , zal Social World  deze bestelling doorgeven aan de gekozen externe partner. De klant zal rechtstreeks een login verkrijgen met toegang tot de bestelde diensten. 

Beëindiging overeenkomst

Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Social World  het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Social World  verleende diensten betalen, alsook de kosten die Social World  moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Social World  nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Social World . Bovendien behoudt Social World  het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Referentie

De klant gaat ermee akkoord dat het door Social World voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio.

Cases

De klant gaat ermee akkoord dat resultaten die door Social World  tot stand zijn gebracht mogen worden gebruikt voor commerciële doeleinden zoals o.a. (cases, presentaties,…)

Geschillenregeling

Voor alle geschillen zal het Belgische recht op de Overeenkomst van toepassing zijn. Alle geschillen tussen partijen met betrekking tot de totstandkoming, de uitvoering en/of de interpretatie van de Overeenkomst, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde.

Alle kosten in verband met de invordering van facturen langs gerechtelijke weg of incasso bureau’s, worden op de opdrachtgever verhaald. Het inschakelen van een incassobureau kan na niet-betaling van de factuur vanaf de vervaldatum.

Afwerving

De opdrachtgever zal er zich van onthouden om de medewerkers/personeel van de Leverancier een samenwerking aan te bieden of in dienst te nemen of te doen nemen onder eender welk statuut, rechtstreeks of onrechtstreeks via een tussenpersoon of verbonden onderneming, door het actief stellen van daden die die medewerkers/personeel van de Leverancier er zouden kunnen toe aanzetten bij de Opdrachtgever in dienst te gaan. Deze verzaking blijft geldig zowel gedurende de duurtijd van de Samenwerkingsovereenkomst als twaalf maanden na de beëindiging hiervan, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord tussen de Leverancier en de Opdrachtgever. Indien de opdrachtgever tijdens de hierboven vermelde periode toch tot aanwerving van of samenwerking met één van deze medewerkers/personeel van de Leverancier, dan zal hij aan de Leverancier, op diens uitdrukkelijk verzoek, een vergoeding betalen gelijk aan het brutoloon dat de medewerker heeft gedurende de zes (6) maanden die aan zijn vertrek voorafgaan.